För företag och grupper

Total SDI = Strength Deployment Inventory

Hantera konflikter och utveckla relationer

SDI utvecklades av psykologen, terapeuten, läraren och författaren Elias H. Porter, Ph.D.

Den bygger på hans teori om Relationship Awareness Theory (RAT) – en inlärningsmodell för effektiv och korrekt förståelse av motiven bakom våra handlingar.

Varför SDI fungerar

 • SDI av-personifierar konflikter
 • SDI är lätt att memorera
 • SDI erkänner våra skillnader
 • SDI belyser orsakerna till vårt agerande
 • SDI är till för att användas

Användningsområden

Alla organisationer där individer måste arbeta tillsammans mot gemensamma mål finner SDI värdefullt och flexibelt. Användningsområdena är så olika att de inte verkar ha något gemensamt utom en sak; bättre mellanmänskliga relationer leder till bättre resultat.

STRATEGISK PLANERING

För grupper som är delaktiga i strategisk planering kan RAT (Relationship Awareness Theory) påskynda processen och ge bättre resultat. Många strategiplaneringsmöten startar med att integrera SDI. Sedan är gruppens gemensamma presentationstriangel hela tiden uppsatt på väggen så att gruppens medlemmar kan påminna sig själva om vars och ens motiverande värdesystem och konfliktförlopp.

STYRELSEARBETE

Styrelser som använder SDI får en tydligare kommunikation, de lägger mindre tid på konflikter och får fler acceptabla lösningar på konflikter. Själva tanken med en styrelse är ju att samla engagerade experter med olika bakgrunder, perspektiv, åsikter och idéer - som sedan tillsammans skall besluta om det bästa tillvägagångssättet för en organisation. En styrelse är en plats där konflikt ska uppstå regelbundet och ses för vad det är. SDI ger styrelsemedlemmarna ett språk att lösa konflikter med.

LEDARSKAPSUTVECKLING

Ledarskapsutveckling med hjälp av SDI har sin tyngdpunkt runt två frågor - olika ledarstilar och konflikthantering. Handledare börjar med SDI för att få deltagande ledare att förstå sin egen ledarstil och sina preferenser. Sedan övergår man till att titta på situationer där en annan ledarstil skulle ge ett bättre resultat. Utbildningar där deltagarna får öva lånade beteenden ger bättre långsiktig effekt.

PROJEKTPLANERING

I dagens snabba värld genomförs de projekt av ett team. Fokus för många projektgrupper är dead-lines och leveranser. Men tidplanering,
flödesbeskrivningar och dataprogram kan inte ensamt göra så att ett projekt blir klart i tid och håller hög kvalitet. För att göra projekt smidiga och levererade i tid, behöver gruppen fungera som en sammansvetsad enhet. Personerna i gruppen måste kunna kommunicera effektivt och kunna ta sig genom de konflikter som ofrånkomligen kommer att uppstå. Relationerna inom gruppen är inte obestämda, ohanterliga sidor av ett projekt, de är nyckelingredienser i ett lyckat genomfört projekt.

SDI kommer att ge deltagarna i teamet den förståelse för varandra som de behöver för att kunna arbeta effektivt tilsammans. SDI är plattformen varifrån effektiva arbetsrelationer hämtas. Så fort personerna lär sig varandras motiverande värdesystem, så kan de
kommunicera effektivare och arbeta mot gemensamma mål, och undvika oönskade konflikter.

FÖRÄNDRINGSARBETE

Människor motsätter sig förändringar av olika skäl. Utbildningar i att hantera förändring som integrerar SDI kan hjälpa den som är ansvariga för omorganisationen att förutse motstånd och planera åtgärder för att minska motstånd. Människor som berörs av förändringen kan identifiera varifrån deras eget motstånd kommer från, och hantera det bättre.

NYA ARBETSUPPGIFTER

Den kritiska tiden mellan olika arbeten innehåller många viktiga beslut. Det är därför som SDI används så ofta när företag ska avskeda, omplacera, rekonstruera, nyanställa osv. SDI utgör ett ramverk som underlättar förståelsen av den nya situationen och förmågan att kunna ta väl underbyggda beslut, som helst ska resultera i en ny arbetsmiljö som är mer givande och fruktbar för personen.

KOMMUNIKATION

Företag och organisationer som använder SDI förbättrar sina kommunikationer vare sig de tränar formella kommunikationsövningar eller inte. Människor kommer ihåg SDI, och är snabba att applicera terminologin för att beskriva vad som händer mellan individer eller grupper. Uttalanden som "Det där var verkligen en grön presentation" eller "Jag tror att detta är en oönskad konflikt för oss" är säkra tecken på att RAT "sätter sig" och att den hjälper till med att förbättra de mellanmänskliga relationerna. Kommunikationsträning med SDI fokuserar ofta på våra olika sätt att sända och ta emot budskap, och vikten av att förstå de interna filter som används för att tolka budskapet. Utbildningen låter också människor öva på att ge feedback till varandra för att bättre förstå hur vi förändrar vårt kommunikationsbehov och våra strategier i en konfliktsituation.

RÅDGIVNING

SDI har använts i många olika sorters rådgivning; i skolor, individuell rådgivning, äktenskapsrådgivning och familjerådgivning för att nämna några. SDI är unikt som ett kartläggningsinstrument, därför det ger insikter i den bakomliggande motivationen, både när allt går bra och när man hamnar i konflikt eller andra motsättningar. Genom att skapa ett gemensamt språk och en gemensam presentation av resultatet får man en holistisk syn på personen i båda situationerna. Det visar hur en konflikt relaterar till när-allt-går-bra-situationen, hur man bättre kan hantera den, och hur man snabbast kommer tillbaka till när-allt-går-bra-situationen.

MEDLING

SDI används både i träning av medlare och under en medling mellan olika parter. Medlare lär sig känna igen konfliktstadier hos andra människor så att de kan fokusera på att få parterna tillbaka till en position där de kan känna sig bra med sig själva igen, eller åtminstone ta dem tillbaka till Steg 1 i konfliktförloppet så att de kan lösa konflikten till nytta för alla inblandade. När SDI används i medling leder det ofta till diskussioner som hjälper parterna att förstå varandras perspektiv bättre. En förståelse som bidrar till ett snabbare accepterat resultat av medlingen. I några fall erkänner de stridande parterna att det hela var en oönskad konflikt som blev oproportionerligt stor och att om de hade sett detta tidigare, så hade ingen konflikt uppstått alls.

SÄLJTRÄNING

Teorin om Relationsmedvetande (RAT) visar hur nyckeln till en framgångsrikt säljkarriär ligger i förmågan att relatera till andra människor på deras villkor. Många säljare tror att för att kunna sälja måste man använda fastställda metoder och tekniker som omvandlar prospekt till kunder. Teorin om Relationsmedvetande (RAT) menar att för att kunna appelera till en eventuell kund måste man prata hans eller hennes eget språk, man måste skräddarsy sin kommunikation för varje individ. SDI visar också den professionella säljare hur hans/hennes eget motiverande värdesystem påverkar hur man ser på människor som man försöker sälja till.

SKOLVÄRLDEN

Vare sig studenter flyttar från skolan till ett arbete, från högstadiet till gymnasiet, till Universitetet eller till någon annan skola kan teorin om
relationsmedvetenhet (Relationship Awareness Theory, RAT) underlätta förflyttningen. Studenten kan uppmuntras att undersöka sina personliga värderingar (Motiverande Värdesystem, MVS) och hitta relationer som är viktiga för att de ska lyckas - och de som står i vägen för deras utveckling. De kan också hitta ämnen och karriärvägar som är de bästa. Med denna insikt, kan de skapa en plan för att nå sina utbildnings- och karriärmål.

BESÄTTNINGSPLANERING - TEAMTRÄNING

Teamträning som innehåller SDI, ger besättningar bättre insikter i hur den "Mänskliga faktorn" ofta bidrar till kritiska och farliga incidenter. Denna utbildning, som ursprungligen var avsedd endast för flygbolagsbesättningar, ses idag som användbar i alla typer av utbildningar för olika team. Flygbolagen använder detta både för markpersonal och den flygande personalen. All utryckningspersonal; polis, brandkår eller
ambulansförare har nytta av att studera mänskligt beteende, eftersom många incidenter har den mänskliga faktorn som en betydande bidragande orsak.

RÄDDNINGSPERSONAL

Precis som vid besättningsplanering kan räddningspersonal använda SDI för att förstå hur de kommer att reagera individuellt eller som grupp i akuta situationer. Med denna medvetenhet kan de planera effektivare för en eventuell kris och fördela ansvaret på de individer som är lämpligast.


SDI Kartläggning

 • SDI är inte ett test var man bedömer rätt eller fel svar
 • SDI är en inventering med vilken man kan undersöka värderingar som styr drivkraften, alltså värderingsgrunden från vilken man känner och reagerar i olika situationer. Det är ett verktyg för att hitta sig själv.
 • Vilka är dina styrkor och hur väl använder du dig av dem?
 • Lär känna dig själv och din teammedlemmar (optimera vem som gör vad genom att använda egna och gruppens styrkor)
 • Största delen av de dagliga konflikterna i mäniskorelationerna kan helt undvikas
 • Det går att förebygga konflikter, men att undvika eller förbise konflikter kan skada dina relationer till andra människor.
 • Att man är medveten om sina egna motiverande drivkrafter och hur de skiljer sig från andra människors drivkrafter är nyckeln till din förmåga att förebygga konflikter
 • När du medvetet förhåller dig till andra människor på ett sätt som respekterar deras motiveringar kan man förebygga konflikter
 • "Lär dig att undvika det här" för att förebygga konflikter
 • Du kanske överdriver någon av dina styrkor?(andra människor kan uppleva det som en svaghet, lär dig känna dina styrkor och använda dem i rätt proportion)
 • Egen inventering, diskussioner, par- och grupparbeten

Certifieringsprocessen

Med en TotalSDI Certifiering har du tillgång till de kvalitativa verktyg som TotalSDI är när det gäller att utveckla ledarskap, bygga starka och effektiva team, smidigare samarbeten och mer effektivt kunna hantera konflikt.

Bli certifierad handledare

TotalSDI är det kartläggningsverktyg många av världens främsta coacher, utbildare och konsulter väljer att använda. TotalSDI kommer vara ett värdefullt tillägg till din förmåga att i att utveckla framgångsrika team och ledare.

Certifieringsprocessen består av tre + en dag. Under dessa fyra dagar får du kunskaper om hela serien av TotalSDI kartläggningar och en träning hur de kan användas.

När du är klar och blivit certifierad har du rätten att köpa, administrera och handleda i hela serien av TotalSDI. Upplägget på certifiering är sådant att du skall känna dig trygg och kompetent i att själv kunna handleda efter dag fyra.

TotalSDI Certifiering

TotalSDI är så kraftfullt beroende på att det fokuserar på drivkrafterna som ligger bakom våra beteenden och ger insikter som du kan ha som grund som möter i princip alla de behov som kan dyka upp när det gäller coaching eller utbildning.

Under certifieringen får du en ingående och praktiskt förståelse för hur TotalSDI kan användas för att adressera frågor som engagemang, teamwork, konflikthantering, effektiv coaching och ledarskapsutveckling. Målet med certifieringen är att de sig kunskaperna, färdigheterna och resurserna för att direkt efter certifieringen kunna arbeta skarpt med TotalSDI.

Du kommer att får lära dig om forskningen som är den grund hela TotalSDI vilar på. Du kommer att se hur man sömlöst kan integrera både SDI och styreporträtten i olika sammanhang och tillämpningar som handlar om relations- och konflikthantering.

TotalSDI är ett fantastiskt verktyg när det kommer till att utveckla styrning och ledarskap. Det ligger som grund för i princip allt utvecklingsarbete vi gör hos en kund. Det möter kunders behov på många sätt som inte andra instrument gör eftersom det hjälper människor att verkligen förstå vem de är, hur de relaterar till andra och vad de skall göra med denna kunskap – detta både när allt känns bra och under konflikt. Våra kunder ser förbättrade relationer, effektivare team och bättre resultat som följd. Och detta är lika bra för deras affärer som för våra.”
Kathy Barham, Ägare, Lead With Purpose, LLC

Vad du lär dig

Först kommer du få inblickar i forskningen bakom TotalSDI verktygen. Du kommer få en djupare förståelse kring personliga drivkrafter och hur de är kopplade till beteenden som driver relationer. Vi visar dig hur du kan använda detta i olika utbildningssammanhang – ledarskapsutveckling, teambuildning, påverkan, kommunikation osv.
De upplevelsebaserade övningarna och praktiska tillämpningarna ger dig en möjlighet att utforska hur TotalSDI koncepten kan användas för ökad konfliktkompetens, coaching och relationsbaserad 360-graders feedback. Du kommer lära dig att administrera och handleda i Feedback- och Förväntningar verktygen för att ge dina kunder en chans att se och hantera möjligheter för att bygga starkare relationer.

Vi kommer att prata om vilka möjligheter och utmaningar dina kunder har och hur Total SDI kan vara en del i att möta dessa. Hur kan TotalSDI hjälpa organisationer med lågt engagemang? Hög personalomsättning? Hur kan det vara ett stöd för att snabbt få in nyanställda i organisationen? Bygga bättre mentorprogram?

Du lämnar certifieringen genom att göra en plan för hur du bäst kan använda TotalSDI hos dina kunder. Följande frågor hanteras:

Vilka är de kritiska behoven hos mina befintliga och framtida kunder?Hur kan jag bäst skapa en anpassad lösning med TotalSDI för att adressera dessa behov?Vilka mål kan mina kunder räkna med att nå genom dessa program??Vem behöver jag samarbeta med för att få stöd för detta program?Vilken agenda behöver jag skapa för att få till ett samtal om programmet med nyckelpersoner eller beslutsfattare?Specifikt vilka övningar och verktyg skall jag ha med i detta program??Vilka meningsfulla mätetal kan jag använda för att säkerställa att programemt når sina mål?

Du kommer ha en kollega som granskar och stöttar dig att utveckla din plan.

LivslångTotalSDI

Din certifiering är personlig och livslång. Den följer med dig som person, inte det företag du arbetade för när du gjorde din certifiering.
Som certifierad handledare kommer du bjudas in till årliga Handledardagar. Detta är ett nätverk mellan alla TotalSDI Certifierade handledare i Sverige. På dessa träffar blandas information och nyheter med övningar och erfarenhetsutbyten.

Vi finns även som stöd för dig på telefon när och om du har behov att bolla någon fråga teknisk eller i ditt handledande.

Du fårTotalSDI Handledarmanual.Tillgång till HandledarPortalen (onlinesystemet som använda för att administrera kartläggningarna) där det finns filmer på övningar, säljmaterial och annat stödmaterial.Tilläggsmanual – full med exta övningarKostander

Certifieringskonsnad: 2 900 euro + moms, där följande ingår:

Certifiering under 3 + 1 dag.
HandledarmaualTillgång till HandledarPortalenCertification includes 17 assessments (combination of paper and online credits) valued at over $1,000

TotalSDI kartläggninar säljs endast via certifierade handledare. Nätverket av certifierade handledare består av självständiga konsulter, utbildare och coacher som all har gått igenom certifieringen.

Certifieringsutbildning - Helsingfors - svenska

Dag 1-3
Dag 4
29-31. 8.2017
2.10.2017

Certifieringsutbildning - Helsingfors - finska

Dag 1-3
Dag 4
15-17.11.2017
16. 1.2018